14 d’octubre 2005

Aranzels amb cua

duana Madrit 27 Janer de 1885.

Las darreras noticias rebudas dels Estats-Units fan creure que l’aprobació del tractat de cormers ab Espanya sufrirá un aplassament indefinit venint á confirmar lo que deya en ma primera carta de que aixó anava llarch, y ho han confirmat també las paraulas ditas per lo Ministre d'Estat senyor Elduayen, donant á entendre que en tot l'any actual no es fácil que dit tractat se pugui posar en vigor. En efecte, per bé que vagi no pot ésser avans perque’l Congrés Americá termina sas tareas dintre de pocas setmanas y'l nou Congrés no’s reunirá fins entrat lo mes de Novembre.

Lo president de la Republica Nort-Americana Mr. Cleveland pendrá possessió lo dia 5 de Mars y com ab ell te la mes alta representació lo partit democrátich qual programa económich es libre-cambista, al contrari del partit republicá vensut, que es proteccionista. Es probable que las solucions económicas tindrán en los Estats-Units, mentres duri la preponderancia dels demócratas, marcat carácter libre-cambista y, per lo tant, los tractats de cormers pendents d'aprobació en lo Congrés americá hauran d'ésser modificats y d’imperar 1as doctrinas librecambistas ne sortirán aventatjats los productes de las Antillas espanyolas.

Pero deixant de banda cálculs y apreciacions sobre lo que puguin fer los demócratas nort-americans en lo Gobern respecte de la marxa económica què considerin més adecuada á las necessitats de la producció y comers de son país, lo Gobern espanyol té d'examinar ab urgencia la situació crítica que en l'órdre económich atravessa fa algun temps la isla de Cuba, pera arbitrar medis d'alleugerirla; sobre tot seria verament fructuós que dirigís sos esforsos á moralisar l'administració d'aduanas en la qual se suposa que hi ha filtracions tan grans que pujan al cap del any molts millons de duros.

Veuhen los coneixedors d'aquella administració que las aduanas poden produhir quantitats suficients a cubrir lo pressupost. Uns 36 millons de duros, citant com á exemple que baix lo mando del General Castillo hi hagué un mes que's recaudaren tres milions, mercé á certas severas midas que contingueren lo frau y afegeixen que per haver manifestat lo propósit de posar má ferma y enérgica en lo referent á l'administració d'aquesta renda mediant disposicions ben estudiadas, se vejé lo General Castillo obligat á deixar lo gobern de Ceuta.

De misteris semblants n'está plena l'Administració espanyola particularment en las nostras possesions ultramarinas.

Partint del supost de que’l tractat de cormers ab los Estats-Units trigará molt á ésser aprovat, los comerciants naviers, fabricants y productors de Catalunya deurian á mon entendre estudiar los medis d'establir poderosas relacions mercantils ab Cuba, pera assegurar á la producció y comers catalá un bon mercat que deu ser á la vegada base pera extendre sa activitat á tola la América d'origen espanyol.

Si pera afirmar lo bon éxit als esforsos dirigits á aquet fi, necessitan que’l Gobern los ajudi ja apartant obstacles, ja protegint cab alguna mida económica ó administrativa semblants esforsos, la ocasió es de sobras oportuna.

Té tanta imporlancia pera Espanya en general y pera Catalunya en particular lo que's refereix á las qüestions económicas que tocan en primer terme á Cuba, que de bon grat m'he extés mes de lo qu'm proposava, esmerantme á fixar l'estat present d'aquestas questions pera cridar l'atenció dels productors y comerciants catalans, y tinch de reduhir en aquesla carta lo que haig de dir respecte del modus vivendi concertat entre Espanya é Inglaterra.

Pera millor inteligencia, en assumpto d' interés excessiu y de transcendencia que toca de prop á la nostra induslria y producció, convé fer un xich d' historia.

La Revolució de Septembre va aportar al Gobern de la nació als libre-cambistas mes significats per una llarga y activa propaganda de sas ideas económicas, y, essent tot seu lo Ministeri d'Hisenda, traduhíren en lleys d'un cop sos principis y com si'ls faltés temps anticipavan la realisació de sos propósits per medi de decrets.
Feren aranzels d'Aduanas nous y'ls aplicaren sense distinció á totas las nacions, procurant lligar á Espanya per medi de tractats de comers; aixís asseguraban per pactes internacionals la seva obra.

La conseqüencia d'aixó fan donar á Inglalerra tolas las concessions y rebaixas sense reprocitats, de manera que la nostra producció no obtingué cap de las ventatjas que ara's tracta d'obtenir pera'ls vins espanyols; no s’adonaren, ni sisquera s'ho proposaren averiguar, los libre-cambistas espanyols, que per los tractats franco-inglesos dels anys 1860 y 1862 resultavan perjudicats los vins comuns espanyols en lo mercat inglés.

Las cosas continuaren d'aquest modo fins l'any 1877, en que per l'article 31 de la lley de pressupostos de 11 de Juliol s'autorisà al Gobern pera rectificar los valors y las classificacions dels aranzels d' Aduana, y pel article 35 se’l facultá pera imposar un recarrech als drets d'importació y á los de navegació pera’ls productes, barcos y procedencias dels paíssos que d'algun modo perjudiquessin especialment als productes nostres y al comers nostre; y pera no aplicar las reduccions de drets que resultessin de la rectificació dels aranzels d'Aduanas, sino als productes y procedencias de las nacions que otorguessin á Espanya lo tracte de la nació mes favorescuda.

En virtut d' aquestos articles se confeccionaren los aranzels de 17 de Juliol de 1877 ab duas columnas la 1ª per las nacions no convingudas y la 2." per las convingudas.

Inglaterra, que no concedeix á ningú la cláusula de tracte de la nació més favorescuda, quedá desde allavors fora del nou sistema aranzelari y de tot comers comercial ab Espanya perque's negà á tractar ab nosaltres, aumentant la escala de graduació pels nostres vins comuns á fi de que paguessin solzament un chelin per galló, 4 litres 54. Un altre dia continuaré. FIDEL