13 de novembre 2005

dinar regionalista

dinar L'Arch de Sant Martí. 5 d'abril 1885

Lo diumenge passat tingué lloch al Restaurant Martin de Barcelona un dinar que'ls catalanistas oferiren á la Comissió que passá á Madrit pera fer entrega al Rey de la Memoria acordada en la reunió de Llotja. En lo gran saló de dit restaurant s'hi disposaren quatre taulas unidas per una transversal en la testera, ocupada per la Comissió y la presidencia, que's concedí á don Eusebi Güell y Bacigalupi.

L'acte revestí gran importancia, no solzament per la calitat de las persona que hi concorregueren, sinó també per l'unitat de miras y entussiasme catalanista que hi regná. Tot era catalá: la forma de las taulas recordant nostra gloriós escut; los discursos que s'hi pronunciaren y fins la llista dels plats que ab l'escut de las quatre barras se repartí als concurrents.

Si l'acte del diumenge de rams no tingués mes importancia tracendental pera Catalunya que la de veure als elements d'activitat de nostra poble units per un desitj comú de defensar las institucions catalanas que encara'ns quedan y travallar sens descans pera recuperar las perdudas, ja seria prou pera considerarla una festa importantíssima lo coneixer las forsas ab que conta lo renaixement regionalista en lo primer acte que fa en la vida política.

Avant y fora, y que sia la agrupació que s'ha format engrandida ab tots los catalans de bona fé y d'amor á la terra, la que escombri tanta inmundicia politiquera madrilenyista que viu á Catalunya pera combátrela davant la esperansa del medro personal.

DISCURSOS

Eusebi Güell y Bacigalupi, Valentí Amirall i Marià Maspons