12 de febrer 2007

Duel al sol

Dimarts, 13 de febrer


duelistes Lo dilluns passat sortiren desafiats dos germans vehins del Fort- Pio fent cap á un camp prop de sa casa. Una volta arribats comensaren los dos contendents á despullar-se, quedant als pocs moments un dels dos nú de pel a pel, que, impacient, ab una grossa daga a la má, es passejava amunt y avall del camp esperan que'l seu germá's posés ab trajo de combat. Vehent que aquest tardava en apareixer en escena, determiná'l primer preguntarli'l per qué tardava tant, contestantli'l segon que no's podia desfer un nus dels calsotets; allavoras s'hi acostá y ab la daga que portava li tallá la beta; una volta tots dos, tant nuets com varen vení al mon, se comensan á repartir ganivetada á dret y á través, resultantne un ferit.
L'agressor fou detingut y portat al lloch del succés per la parella de carabiners que's trobava de punt en lo Fielat, Al veure'l lo ferit, digué que'l deixesin anar que era'l seu germá y qu'ell lo perdonava, y acte contínuo la citada parella'l deixá en llibertat. No comprenem nosaltres lo perqué de deixarlo lliure sent culpable. Los tribunals entenen en l'assumpto.

11 de febrer 2007

El futur que ens espera

Diumenge, 11 de febrer


 L'arch de Sant Martí. 31 de maig 1885. Redacció

Havem rebut ja várias queixas d'una porció de personas que viuhen en la plassa del comers respecte al abús que se li tolera a un dels vehins de dit lloch.

Se'ns diu que cada dia, á las quatre del matí, aquest senyor s'apodera ab un altre dels individus de sa familia de la font de l'esmentada plassa y que cuidantse d'una aixeta cada hú per anar mes depressa, comensan á regar tot lo devant de casa seua ab gran abundancia, com si fossen ells los únichs que habitan aquella barriada. De tot lo que resulta que després, á las nou, quan van los demés vehins á ferne ús de l'aygua que necessitan per'l us doméstich, la font ja está agotada y no'n poden fer d'ella cap servey.

Preguem al senyor Alcalde que prengui alguna mida seriosa sobre el particular, perqué és molt trist que, perquè un vehí puga tenir sobradament regat lo tros de carrer de casa seua, s'hagin de fastidiar los altres de la barriada; i s'ha de procurar evitar això més que quan ja se sap que ve molt y molt escasa l'aygua de Moncada que raja l'esmentada font.


L'arch de Sant Martí. 12 de Juliol de 1885. Redacció

En lo carrer Tallers, núm 37, existeix una porxada amb uns sens fi de nius ó habitacions que no reuneixen cap condició d'higiene, ahont hi viuen infinitat de famílias de la manera que poden.

Així mateix s'hi crian tota classe d'animals doméstichs, com son gallinas, coloms, cunills, que converteixen aquell lloch en una verdadera arca de Noé.