21 de març 2008

Notícies sobre la Sagrada Família


La sagrada família imatge del 1898 22 de març 1885.- L'últim dijous se celebrà per primera vegada missa en la capella central de la cripta del grandiós temple de la Sagrada Família, que s'edifica en lo carrer de Mallorca, en l'ensanxe d'aquesta població, baix la direcció del nostre amic lo distingit arquitecte don Anton Gaudí.

29 de març 1885.- Amb motiu d'haver-se inaugurat ja la cripta de l'església de la Sagrada Família, se veu aquell principi de catedral, cada dia més concorregut per una porció de gent que desitja admirar ja sas moltíssimes belleses.

5 de novembre 1885.- Estan terminats los estudis presentats ja a la superioritat d'un tramvia de vapor que partint de la plaça Jonqueres o d'Urquinaona de la veïna ciutat ha de terminar a Horta, passant pels carrers de Mallorca, davant del temple de la Sagrada Família, en construcció, San Miquel i Sant Matias, Camp d'en Riera, fins a trobar l'actual línia d'Horta en la carretera nova.

13 de desembre 1885.- Segona veuran en la secció oficial, se troba en les cases consistorials l'expedient del projectat tramvia de què parlàvem dies enrera, lo uql té que travessar tot lo barri de la muntanya i per davant de la Sagrada família

(secció oficial)

Ajuntament Constitucional de Sant Martí de Provençals.- Lo Excelentíssim senyor Governador Civil d'aquesta província ha remès a aquesta Alcaldia un projecte de tramvia de vapor presentat per don Josep Fernàndez Ibañez, que partint del terme juridiscional de linde amb barcelona en lo carrer mallorca, empalma amb avui en explotació de Sant Joan d'Horta a la Sagrera, en la carretera d'Horta d'aquesta localitat.

Lo que es fa públic a l'objecte de que tottes quantes persones es considerin perjudicades amb dit projecte pugan presentar les reclamacions que creguin oportunes durant los quinze dies següentsal de la publicació del present anunci en el Boletín Oficial de la província, a qual fi estarà lo expedient de manifest en aquesta Secretaria Municipal.

Sant Martí de Provençals 7 de desembre de 1885. Lo Alcalde constitucional president, Joan Agustí i Carreras.- P.A.D.A.- Lo secretari, Albert Rovatti.


Enllaços: Plaça Urquinaona, Sant Maria de Jonqueres, Església de la Concepció: El monestir de Santa Maria de Jonqueres i Esglèsia de Sant Miquel.
Sagrada família , Sagrada família/construcció.
Tramvia d'horta, Tramvies de Barcelona