12 de febrer 2007

Duel al sol

Dimarts, 13 de febrer


duelistes Lo dilluns passat sortiren desafiats dos germans vehins del Fort- Pio fent cap á un camp prop de sa casa. Una volta arribats comensaren los dos contendents á despullar-se, quedant als pocs moments un dels dos nú de pel a pel, que, impacient, ab una grossa daga a la má, es passejava amunt y avall del camp esperan que'l seu germá's posés ab trajo de combat. Vehent que aquest tardava en apareixer en escena, determiná'l primer preguntarli'l per qué tardava tant, contestantli'l segon que no's podia desfer un nus dels calsotets; allavoras s'hi acostá y ab la daga que portava li tallá la beta; una volta tots dos, tant nuets com varen vení al mon, se comensan á repartir ganivetada á dret y á través, resultantne un ferit.
L'agressor fou detingut y portat al lloch del succés per la parella de carabiners que's trobava de punt en lo Fielat, Al veure'l lo ferit, digué que'l deixesin anar que era'l seu germá y qu'ell lo perdonava, y acte contínuo la citada parella'l deixá en llibertat. No comprenem nosaltres lo perqué de deixarlo lliure sent culpable. Los tribunals entenen en l'assumpto.